Imprint

ข้อมูลทางกฎหมายและคำแนะนำสำหรับผู้ใช้บนเว็บไซต์ NUCIDA LLC.

ผู้ให้บริการ

NUCIDA LLC


ตัวอย่าง

ขอบเขต

สำนักพิมพ์นี้ใช้กับงานนำเสนอบน­เว็บและช่อง­ทาง­สื่อดังต่อ­ไป­นี้:

https://nucida.de


ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือการกำหนดแต่ละข้อของข้อจำ­กัดความรับผิด­ชอบนี้หรือกลายเป็นโม­ฆะ เนื้อหาและความถูกต้องของข้อกำ­หนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ


เงื่อนไขการใช้งานและการยอมรับ

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") อธิบายถึงวิธีที่คุณอาจใช้เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") และหน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง คุณควรอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือโดยการแสดงการยอมรับของคุณเป็นอย่างอื่น แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และเอกสารที่อ้างอิงในที่นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยหรือยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณควรหยุดใช้เว็บไซต์นี้ทันที โปรดติดต่อเราหากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อของเรา ติดต่อของเรา.

การใช้ข้อมูลติดต่อที่เผยแพร่ในสำนักพิมพ์โดยบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประ­สงค์ในการโฆษ­ณาถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง ผู้ประ­กอบการขอสงวน­สิทธิ์โดยชัดแจ้งในการดำ­เนินการทางกฎหมายในกร­ณีที่มีการส่งโฆษ­ณาหรือข้อ­มูลที่ไม่พึงประสงค์


การแก้­ไขข้อกำ­หนดการใช้งาน

NUCIDA LLCขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คำอธิบายของบริการ

ผ่านเครือข่ายเนื้อหาเว็บ NUCIDA LLC ให้คุณเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์ (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเรา ติดตั้งล่วงหน้าบนอุปกรณ์ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บุคคลที่สาม ซอฟต์แวร์ as-a-service (SaaS) ที่ซื้อ บนสื่อต่างๆ เช่น ซีดี ดีวีดี บลูเรย์ เมมโมรี่สติ๊ก)แหล่งข้อมูล รวมถึงพื้นที่ดาวน์โหลด ฟอรัมการสื่อสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงการอัปเดต การปรับปรุง คุณลักษณะใหม่ และ/หรือการเพิ่มเนื้อหาเว็บใหม่ (เรียกรวมกันว่า " บริการ") ภายใต้ข้อกำหนดและข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทาง


ข้อจำกัดในการใช้งาน

ตามเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้และบริการแต่ละรายการ คุณยอมรับ:

 • ไม่ทำให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือแสดงออกในลักษณะลามกอนาจาร เสื่อมเสีย หรือน่ารังเกียจ หรือใช้เว็บไซต์นี้ NUCIDA LLCและ/หรือบริการ หรือเนื้อหาในลักษณะที่เสื่อมเสียชื่อเสียง NUCIDA LLC หรือรับผิดต่อบุคคลที่สาม;
 • ไม่สร้างงานลอกเลียนแบบหรือหาประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งจากเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการหรือเนื้อหาใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดและข้อตกลงใบอนุญาตโดย NUCIDA LLC หรือตามที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ;
 • ห้ามใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือบริการเพื่อเผยแพร่ไวรัสหรือมัลแวร์หรือรหัสซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายในทำนองเดียวกัน;
 • ไม่เป็นตัวแทนหรือบอกเป็นนัยว่า NUCIDA LLC แนะนำบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา;
 • ว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ไซต์นี้และ/หรือบริการของคุณ และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีอื่นๆ ของคุณ;
 • NUCIDA LLC ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการของคุณ หากคุณละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ลิขสิทธิ์

เนื้อหา เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟิก อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์(ดู ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์).การใช้เพื่อจุดประสงค์ของตนเอง การคัดลอก แก้ไข หรือแจก­จ่ายในรูปแบบใดๆ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนหรือผู้สร้างสรรค์ ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลด คัดลอก ถ่ายภาพ (เช่น ผ่านฟังก์ชันแคปภาพหน้าจอ) หรือใช้ภาพถ่ายและภาพประกอบจากเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ของตนเองโดยชัดแจ้ง

ในกรณีที่เพิก­เฉย ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย


เครดิตภาพ เสียง และวิดีโอ

 • เว็บไซต์เหล่านี้ใช้ไฟล์เสียง รูปภาพ และวิดีโอจากบริ­ษัทหรือแพลต­ฟอร์ม iStock, Pixabay, Shutter­stock and WEB9.
 • บริษัทในเครือ­ข่ายและข่าว­สารของบริษัทอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทนั้นๆ.
 • ลิข­สิทธิ์เป็นของศิล­ปิน บริษัท หรือองค์­กรที่เกี่ยวข้อง เราขอขอบคุณพวกเขาสำหรับการสนับสนุนที่ดีของพวกเขา


ความรับผิดต่อเนื้อหา

เรารับผิด­ชอบต่อเนื้อหาของเราเองบนเว็บไซต์ของเรา เราตรวจสอบความทันสมัยและความถูก­ต้องของเนื้อหานี้อย่างต่อเนื่อง แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการส่งหรือจัดเก็บข้อ­มูลของบุค­คลที่สาม

บริษัทเผยแพร่ เป็นผู้รับผิดชอบ ต่อข่าวของบริษัทที่นำเสนอ


การทำสำเนาหรือการแจกจ่ายซ้ำ

การคัดลอกหรือการทำซ้ำของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่รวมอยู่ในบริการไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ เพื่อการทำซ้ำเพิ่มเติมหรือการแจกจ่ายซ้ำถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่การทำซ้ำหรือแจกจ่ายซ้ำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อตกลงการอนุญาตที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์และบริการใดๆ อยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัด (หากมี) ตามข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น ยกเว้นการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงใบอนุญาต NUCIDA LLC ในที่นี้ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และบริการ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดของการค้าขาย ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ และการไม่ละเมิด

เพื่อผลประโยชน์ของคุณ NUCIDA LLCอาจทำให้เครื่องมือและโปรแกรมพร้อมให้คุณใช้งานและ/หรือดาวน์โหลดโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือในซอฟต์แวร์ของบริการ NUCIDA LLC ไม่รับประกันความถูกต้องของผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้งานและ/หรือการดาวน์โหลดเครื่องมือและโปรแกรมดังกล่าว โปรดเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามเมื่อใช้และ / หรือดาวน์โหลดเครื่องมือและโปรแกรมที่ให้มา


ประกาศทางกฎหมายเกี่ยวกับเอกสารที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

NUCIDA LLC อนุญาตให้คุณใช้เอกสารที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ (เช่น กระดาษสีขาว ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อเท็จจริง และ "คำถามที่พบบ่อย") โดยมีเงื่อนไขว่า:

 • ประกาศ ลิขสิทธิ์ปรากฏในสำเนาทั้งหมด
 • การใช้เอกสารดังกล่าวจำกัดเฉพาะข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามทำซ้ำหรือแจกจ่ายบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ และห้ามออกอากาศในสื่อใด ๆ (ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง)
 • จะไม่มีการแก้ไขเอกสารแต่อย่างใด

แม้จะมีข้อบังคับข้างต้น แต่สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเอกชน/รัฐ และวิทยาลัยชุมชน สามารถดาวน์โหลดและคัดลอกเอกสารเพื่อแจกจ่ายซ้ำในชั้นเรียนได้ การแจกจ่ายซ้ำนอกห้องเรียนต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ห้ามมิให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยชัดแจ้ง และอาจนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาอย่างร้ายแรง NUCIDA LLC จะใช้สิทธิทั้งหมดของต่อต้านที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาต

เอกสารข้างต้นไม่รวมถึงการออกแบบหรือเค้าโครงของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เป็นเจ้าของ ดำเนินการ ได้รับอนุญาต หรือควบคุมโดย NUCIDA LLC ("เนื้อหาเว็บไซต์")องค์ประกอบของเนื้อหาเว็บได้รับการคุ้มครองโดยรูปแบบทางการค้า เครื่องหมายการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่น ๆ และห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามคัดลอกหรือส่งโลโก้ กราฟิก เสียงหรือรูปภาพจากเนื้อหาเว็บใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง NUCIDA LLC.


ไม่มีการรับประกัน

NUCIDA LLC และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องไม่รับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ในเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ ข้อมูล เอกสาร และกราฟิกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ NUCIDA LLCและ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ และการไม่ละเมิด ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นNUCIDA LLC และ/หรือตัวแทนและซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อมหรือผลที่ตามมา หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เป็นผลจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูลหรือผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อ ด้วยการใช้หรือประสิทธิภาพของข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการ เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการอาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อมูลที่มีอยู่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะNUCIDA LLC และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องอาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์และ/หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ได้ตลอดเวลา


ประกาศทางกฎหมายเกี่ยวกับบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย NUCIDA LLC

ไม่ว่าในกรณีใด NUCIDA LLC และ/หรือตัวแทนและซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดต่อความเสียหายพิเศษ โดยตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เป็นผลจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการ หรือความล้มเหลวในการให้บริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของเราจะไม่เกินขีดจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ซึ่งแสดงถึงจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต หรือในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับเราสำหรับบริการ


บัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และความปลอดภัย

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากบริการใดๆ กำหนดให้คุณต้องสร้างบัญชี คุณต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นโดยให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้องตามที่ได้รับแจ้งจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง คุณต้องเลือกรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ด้วย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีอื่นๆ ของคุณ นอกจากนี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะแจ้งให้ทราบ NUCIDA LLC แจ้งให้คุณทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความลับหรือความปลอดภัยอื่น NUCIDA LLC คุณจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยผู้อื่นรู้หรือไม่รู้ อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น: NUCIDA LLC หรือบุคคลอื่นใดอันเป็นผลมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณโดยบุคคลอื่น คุณไม่สามารถใช้บัญชีของบุคคลอื่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชี


พื้นที่จัดเก็บชั่วคราว

NUCIDA LLC อาจจัดเก็บเอกสารและ / หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ผ่านการใช้บริการเป็นการชั่วคราว แต่เป็นระยะเวลาสูงสุด 24 ชั่วโมงเท่านั้น พื้นที่จัดเก็บชั่วคราวนี้มีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของไฟล์ในกรณีที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขาดหาย


การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตามเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือบริการของคุณ คุณต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน สร้างภาระมากเกินไป NUCIDA LLC หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ NUCIDA LLC กับเซิร์ฟเวอร์ใดๆ เสียหายหรือรบกวนการใช้งานของบุคคลอื่นและ ความเพลิดเพลินของเว็บไซต์นี้และบริการ คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงไซต์นี้และ/หรือบริการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต บัญชีอื่น ๆ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใดๆ NUCIDA LLC หรือเนื้อหาเว็บและ / หรือบริการผ่านการแฮ็ค การขุดรหัสผ่านหรือวิธีการที่ผิดกฎหมายอื่นๆ คุณไม่สามารถรับหรือพยายามรับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ใช้ที่ชอบด้วยกฎหมายผ่านเว็บไซต์และ / หรือบริการนี้


การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เมื่อคุณคลิกลิงก์ภายนอกคุณจะออกจากเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม NUCIDA LLC. NUCIDA LLC เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการทำงานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงก์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงเว็บไซต์ดังกล่าว NUCIDA LLC ไม่รับผิดชอบต่อการออกอากาศทางเว็บหรือรูปแบบอื่นใดของการส่งผ่านจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง NUCIDA LLC ารให้ลิงก์เหล่านี้เพื่อความสะดวกเท่านั้นการให้ลิงก์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดยNUCIDA LLC.


ความเป็นส่วนตัว

อ่านการเปิดเผยนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณที่คุณให้กับเราอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงและการใช้ไซต์นี้และ/หรือบริการของคุณ การปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสามารถพบได้ในหน้าความเป็นส่วนตัว: ดำเนินการต่อ.


กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายของประเทศที่NUCIDA LLCสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่จะใช้บังคับตามกฎหมายที่ใช้บังคับและอยู่ภายใต้อำนาจศาลของศาลที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายนโยบายสาธารณะ เงื่อนไขการใช้งาน ข้อตกลงใบอนุญาต และนโยบายความเป็นส่วนตัวจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นในที่นี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลที่มีเขตอำนาจศาล โดยไม่จำกัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แต่อยู่ภายใต้กฎหมายนโยบายสาธารณะ การใช้กฎหมาย ข้อตกลง และ/หรืออนุสัญญาอื่น ๆ รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่รวมอยู่ในนโยบายและสัญญาของเราโดยชัดแจ้ง และข้อตกลง


เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ NUCIDA LLCและ/หรือซัพพลายเออร์หรือหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง สงวนลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้


© 2010-2024 โดย NUCIDA LLC.สงวนลิขสิทธิ์.